Umowa kredytu w pigułce

​Poszukując definicji umowy kredytu warto zapoznać się z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Tam właśnie pojawia się zapis mówiący o tym, że umowa kredytu zobowiązuje bank do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na oznaczony w umowie czas określoną kwotę z przeznaczeniem na określony cel.

Kredytobiorca ma korzystać ze wspomnianej kwoty na warunkach, które zostały określone w umowie, potem zaś powinien zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkami przestrzegając wyznaczonych terminów spłaty. Przyznanie kredytu przez bank nie jest przy tym oczywiste, a kluczowe znaczenie ma w tym kontekście zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o tego rodzaju wsparcie. Opisuje ona zdolność do spłaty zarówno zobowiązania, jak i naliczanych odsetek w terminie określonym w umowie.

Strony umowy kredytu

umowa kredytuPonieważ ma to znaczenie finansowe, społeczne i gospodarcze, przyjmuje się, że strona zaciągająca kredyt powinna być szczegółowo oznaczona w umowie. To właśnie takie rozwiązanie umożliwia bankom stabilne funkcjonowanie, daje im bowiem gwarancję, że kredytobiorca należycie wywiąże się z czekającego go zobowiązania. Jeśli mamy więc do czynienia z osobą fizyczną, niezbędne są te dane, które dotyczą jej wizerunku lub rysopisu. Co ważne, taka weryfikacja jest niezbędna nie tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z osobą, która uchyla się od spłaty swoich zobowiązań. Jest konieczna także wówczas, gdy kredyt jest wypłacany w transzach, bank musi mieć zatem możliwość upewnienia się, że osoba zgłaszająca się po ich odbiór jest rzeczywiście tą, za którą się podaje. Warto też pamiętać, że niezbędne staje się w tym kontekście przetwarzanie danych osobowych.

Również kredytobiorca, a więc ta strona, która udziela kredytu, powinna być jednoznacznie oznaczona. Jest to konkretna jednostka organizacyjna przynależąca do danej instytucji bankowej, choć reprezentują ją upoważnione do tego osoby. Co ważne, osoby takie, jak choćby dyrektor lub zastępca dyrektora oddziału banku, księgowa lub naczelnik wydziału kredytów, mogą pojawić się w umowie jedynie jako pełnomocnicy lub prokurenci. Oznacza to, że nie mogą być obecni w umowie kredytu jako przedstawiciele swoich stanowisk, nie jest to bowiem zgodne z przepisami polskiego prawa.

Umowa kredytowa - co powinna zawierać?

​Prawo przewiduje obowiązek zawarcia umowy kredytu na piśmie. Dokument te powinien informować nie tylko o stronach umowy, ale również o tym, jaka jest kwota i waluta zobowiązania, jego cel oraz zasady i termin spłaty. Jeśli mamy do czynienia z kredytem, który jest tak denominowany, jak i indeksowany do waluty innej niż ta, która obowiązuje w naszym kraju, umowa powinna informować nie tylko o szczegółowych zasadach określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, ale również o tym, jak wyglądają jego transze i raty kapitałowo-odsetkowe. Muszą pojawić się w niej też zasady przeliczania na walutę wypłaty oraz te, które dotyczą spłaty zobowiązania.

akt notarialny kredyt

Równie ważnymi elementami umowy kredytowej są dane na temat oprocentowania kredytu i tego, jak się ono zmienia, informacje na temat sposobu zabezpieczenia jego spłaty oraz te, które odnoszą się do uprawnień, jakie w czasie spłacania kredytu przysługują bankowi. Umowa określa też termin oraz sposób postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy oraz wysokość prowizji, jeśli dokument przewiduje takie rozwiązanie. Muszą się w niej też znaleźć dane na temat warunków dokonywania zmian, a nawet rozwiązania umowy.

Osoba podpisująca umowę kredytu jest zobowiązana do jej dokładnego prześledzenia tak, aby prawa i obowiązki każdej ze stron były określone w sposób maksymalnie precyzyjny. Często wymaga to konsultacji z profesjonalnym doradcą klienta.